Napište nám

PTS Praha s. r. o.
Karlštejnská 44
252 26 Roblín

Letní údržba komunikací

 

Komplexní letní údržba smluvních motoristických a nemotoristických komunikací formou organizace a realizace blokového čištění, včetně vytvoření mapových podkladů pro zajištění a získání DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí), vyznačení dotčených úseků komunikací, odvozu, uložení a evidování ukládaného odpadu na řízenou skládku.

Komplexní úklid vybraných komunikací a ploch (blokové čištění) tedy zahrnuje:

 • vyznačení uklízených ploch přenosným dopravním značením (dle příslušného DIRu)
 • ruční předčištění, zvlhčení plochy a strojní úklid
 • omytí plochy tlakovou vodou s případným dočištěním dešťových vpustí
 • roztřídění odpadových materiálů dle kategorizace odpadů, jejich evidence, odvoz a uložení na organizovanou skládku

Letní úklid obslužných motoristických a nemotoristických komunikací dotčených stavební činností.

Mytí smluvních ploch motoristických a nemotoristických komunikací a pochozích ploch tlakovou vodou, včetně kropení a vlhčení. Strojní úklid, mytí vozovek, včetně odstranění a likvidace sebraného odpadu.

Ruční sběr odpadků ze smluvních ploch.

Stavební údržba a výstavba chodníků, pochozích ploch, parkových chodníků a průchodů, včetně zajištění související technické a obchodní dokumentace.

Údržba ploch smluvních nemotoristických komunikací, včetně plošné údržby proti prorůstání plevelů, odstranění stromových pařezů jejich odfrézováním apod. Údržba křovinných porostů a živých plotů jejich tvarováním a stříháním s odvozem a ekologickou likvidací rostlinných zbytků.

Stručný přehled

 • čištění komunikací a komunikačních ploch včetně odvozu odpadkových košů
 • kropení a tlakové mytí komunikací
 • kombinované čištění komunikací
 • údžba komunikační zeleně
 • sekání travních porostů podél komunikací
 • výřez křovin a likvidace dřevního odpadu
 • opravy a údržba krajnic vozovek
 • opravy a čištění příkopů podél vozovek
 • opravy a údržba opěrných zdí vozovek
 • údržba dětských hřišť a souvisejícího mobiliáře

 

dispečink 736 621 022